new year

‘ दरवर्षी तेच तेच ‘

वर्ष काय येतात जातात. काळानुसार बदल होत जातात. संस्कृती, परंपरा, शिक्षण पध्दती अजून अशा असंख्य गोष्टी वर्षागणिक बदलत जात असतात. नवनवीन टेक्नॉलॉजी येत राहते.

‘ दरवर्षी तेच तेच ‘ Read More »